Bildiri Kuralları

SÖZEL BİLDİRİ:

Bildiri özeti “Başlık”, “Amaç”, “Yöntem”, “Bulgular” ve “Sonuç” bölümlerinden oluşmalı ve özet her bir bölüm özet gönderme sayfasındaki ilgili kutucuğa kaydedilmelidir.

Bildiri başlığı en fazla 200 karakter (boşluklar dahil), bildiri özeti en fazla 3000 karakter (boşluklar dahil) olmalıdır. Başlık çalışmanın içeriğini yansıtıcı ve okurların ilgisini çekecek nitelikte olmalıdır.

Amaç bölümünde çalışmanın yapılma nedeni belirtilmelidir.

Yöntem bölümünde olgu/denek sayısı, kullanılan klinik, tanısal ve deneysel yöntemler anlaşılır bir şekilde tanımlanmalıdır.

Bulgular bölümünde elde edilen niceliksel ya da niteliksel veriler ve varsa istatistiksel sonuçlar verilmelidir.

Sonuç bölümünde elde edilen verilerden hangi sonuçlara ulaşıldığı özetlenmeli ve çalışmanın bilime katkısı irdelenmelidir.

Ana metin ve başlık içinde yazarların kimlik ve kurum bilgisi bulunmamalıdır.

Bildiri özetinde kısaltmalar kullanılacaksa, özet içinde ilk kullanıldığı yerde açık olarak belirtilmelidir.

Hakem değerlendirmelerinde aşağıdaki konular dikkate alınmaktadır. Özetler gönderilirken bu noktaların dikkate alınması kabul edilme olasılığını arttıracaktır:

Çalışma amacının geçerli, anlamlı ve anlaşılır olması,

Olgu/denek sayısının yeterli olması,

Kullanılan yöntemin anlaşılır ve diğer araştırıcılar tarafından tekrarlanabilir olması,

Klinik çalışmaysa yeterli izlem süreli, kontrol gruplu ve prospektif olması,

Bulguların açık ve anlaşılır olması,

İstatistiksel değerlendirmelerin yapılmış olması,

Eldeki verinin doğru yorumlanması,

Doğru ve anlamlı çıkarımlara varılmış olması,

Çalışmanın yeni bilgi/görüşler içermesi

KONU BAŞLIKLARI

Diz Yaralanmaları

Diz Yaralanmaları ve Rehabilitasyonu

Sporcu ve Diz yaralanmaları

Sporcularda Sıklıkla Görülen Diz Problemleri

Diz Ostoartriti

Ortopedik Diz Cerrahilerinde Anestezist yaklaşımları

Diz Yaralanmaları ve PRP uygulamaları

Diz Yaralanmalarında konservatif yaklaşımlar

İliotibial bant sendromu

Patello-Femoral Diz Kıkırdak Cerrahileri-Rehabilitasyonu

Diz Cerrahileri

Ön Çaprac Bağ Cerrahileri ve Rehabilitasyonu

Menisküs Cerrahileri ve Rehabilitasyonu

Diz ve Diz Çevresi Yumuşak doku problemleri ve tedavi yaklaşımları